dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw. UŁ

Contact datails

Konsultacje: 

Poniedziałki/Mondays 13.00-14.30

Pokój: 

F212

Telefon: 

+48 42 6355083

Email: 

Zainteresowania badawcze:

ekonometria stosowana, makromodelowanie ekonometryczne, modelowanie: handlu zagranicznego, rynków finansowych, kursów walutowych, modelowanie sektora bankowego: regulacje kapitałowe i płynnościowe

Projekty badawcze:

Krajowe

Komitet Badań Naukowych (KBN), 1995-1998, "Stabilność systemów ekonomicznych", kierownik: Prof. dr hab. Władysław Milo.

Komitet Badań Naukowych (KBN), 1998-2000, "Stabilność rynków finansowych i rynków pracy a wzrost gospodarczy", kierownik: Prof. dr hab. Władysław Milo.

Komitet Badań Naukowych (KBN), 2003-2005, "Ekonometryczne modelowanie procesów integracji z Unią Europejską", kierownik: Prof. dr hab. J. Jacek Sztaudynger.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006-2008, "Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Ekonometryczna analiza krótko- i długookresowych mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce", kierownik: dr Piotr Wdowiński.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011, "Analiza wrażliwości przedsiębiorstw na zmiany kursu walutowego w wybranych reżimach kursowych w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro", kierownik: Prof. dr hab. Janusz Bilski.

Zagraniczne

Członek zespołu badawczego w projekcie ACE-PHARE pt. "Exchange Rate Policies, Prices and Supply Response Under Transition", koordynator: Prof. Christos Papazoglou (University of Crete), partner: Prof. dr hab. Władysław Milo (Uniwersytet Łódzki).

Członek zespołu badawczego w projekcie ACE-PHARE pt. "Enlarging the EU: The Trade Balance Effects", koordynator: dr Pavlos Karadeloglou (Europejski Bank Centralny), partner: Prof. dr hab. Władysław Milo (Uniwersytet Łódzki).

Publikacje:

Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A., Tomasik J. (1997), „Kilka uwag na temat interpretacji parametrów strukturalnych modeli ekonometrycznych”, [w:] Milo W., „Badania ekonometryczne: podstawy metodologiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Karadeloglou P., Chobanov G., Delakorda A., Milo W., Wdowiński P. (2001), „The Exchange Rate, Prices and the Supply Response under Transition: A Simulation Study”, [w:] Papazoglou C., Pentecost E. J. (eds.), „Exchange Rate Policies, Prices and Supply-Side Response. A Study of Transitional Economies”, Palgrave, N.Y.

Wdowiński P., Van Aarle B. (2001), „Economic Performance in Poland under Fixed and Flexible Exchange Rate Regimes”, [w:] Papazoglou C., Pentecost E. J. (eds.), „Exchange Rate Policies, Prices and Supply-Side Response. A Study of Transitional Economies”, Palgrave, N.Y.

Wdowiński P. (2002), „Wielorównaniowy model cen i płac przeciętnych: analiza symulacyjna”, [w:] Milo W. (red.), „Prognozowanie i symulacja”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Milo W. (2002), „EU Enlargement and Trade Balance Effects in the Polish Economy: Simulations with the Model of Regional Trade”, [w:] Karadeloglou P. (ed.), “Enlarging the EU: The Trade Balance Effects”, Palgrave, N.Y.

Wdowiński P., Wrzesiński D. (2003), „Analiza dynamiczna portfeli akcji”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), „Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych”, Zeszyt Naukowy 166, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Wrzesiński D. (2004), „Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), „Rynki finansowe. Prognozy a decyzje”, Zeszyt Naukowy 177, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2005), „Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), „Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych”, Zeszyt Naukowy 193, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2005), „Financial Markets and Economic Growth in Poland: Simulations with an Econometric Model”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (eds.), „Issues in Modelling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets”, Zeszyt Naukowy 192, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2005), „Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu kursu walutowego”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), „Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych”, Zeszyt Naukowy 193, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A. (2005), „The Warsaw Stock Exchange Index WIG - Modelling and Forecasting”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (eds.), „Issues in Modelling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets”, Zeszyt Naukowy 192, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A. (2006), „Modelling and Forecasting Exchange Rates: A Monetary Approach”, [w:] Milo W., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P., Baranowski P., Kiełtyka P. (2006), „Bezrobocie a wzrost gospodarczy – analiza kointegracyjna”, [w:] Krajewski S., Kaczorowski P. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2007), “A Note on the Dornbusch Overshooting Model under Nominal and Real Interest Rates”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2007), “Modelowanie i prognozowanie kursu walutowego złoty/euro”, [w:] Miłobędzki P., Szreder M. (red.), „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, Prace i Materiały WZ UG 5, Sopot.

Wdowiński P. (2008), “Short-Term Combined Forecasts of Zloty/Euro Exchange Rate”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2009), „Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego: ekonometryczna analiza mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce”, [w:] Miłobędzki P., Szreder M. (red.), „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, Prace i Materiały WZ UG 4/2, Sopot.

Wdowiński P. (2010), “Automated Stock Price Forecasting System”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2010), “Polityka gospodarcza w modelu cen i kursu walutowego”, Przegląd Statystyczny, 57(4), 27-38.

Dębski W., Maciejczyk I., Wdowiński P. (2010), "Growth effects of financial market development in Poland: simulations with an econometric model, [w:] Bukowski S. I. (red.), "Global economy challenges of the 21st century", Technical University of Radom, 361-398.

Wdowiński P. (2011), „Model monetarny kursu równowagi złoty/euro: analiza kointegracyjna”, Gospodarka Narodowa, 21(3), 67-86.

Wdowiński P. (2011), “Disaggregated foreign trade, exchange rate and growth in Poland: simulation and optimal control”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 59-85.

Wdowiński P., Małecka M. (2011), “Asymmetry in volatility: a comparison of developed and transition stock markets”, [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.), „Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making”, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wdowiński P. (2011), „Analiza kointegracji kursu PLN/EUR na podstawie modelu równowagi CHEER”, Bank i Kredyt, 42(1), 79-98.

Wdowiński P. (2012), "Wpływ wyższych wymogów kapitałowych w sektorze bankowym na wzrost gospodarczy", Wiadomości Statystyczne, 7, 31-52.
Wdowiński P. (2012), "Kurs walutowy i handel zagraniczny Polski - analiza ekonometryczna", w: J. Bilski (red.), "Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny", PWE, Warszawa.

Książki:

Wdowiński P. (2010), Modele kursów walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zasoby internetowe:

Wybrane artykuły (working papers) znajdują się w następujących zasobach internetowych:

Piotr Wdowinski at IDEAS - IDEAS - RePEc
EconPapers: Piotr Wdowinski
Social Science Research Network (SSRN) Home Page
CESifo Working Papers by Piotr Wdowinski
EconBiz

Homepage:

http://www.wdowinski.pl