prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger

Contact datails

Konsultacje: 

Wtorki godz. 18.00-19.30 (po uprzednim zgłoszeniu mailowym) D112 albo Teams. Podany niżej telefon jest przełączony na mój telefon komórkowy.

Pokój: 

D 112

Telefon: 

42 635 50 24

Email: 

Jan Jacek Sztaudynger urodził się w 1946 roku w Łodzi. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące, a w 1970 roku został pierwszym absolwentem Kierunku Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 1970 roku pracuje w Instytucie Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego (po podziale IEiS w 2008 roku w Instytucie Ekonometrii), w Katedrze Ekonometrii. W latach 1996 - 2012 roku pracował w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

W 1976 obronił pracę doktorską, habilitacja 1998, profesor nadzwyczajny 2001-2007, profesor zwyczajny od 2008.

 W 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał J. Sztaudyngerowi tytuł profesora.

Badania

Jego badania i prace można zaliczyć do ekonometrii stosowanej.

W pracy doktorskiej zajmował się modelowaniem i prognozowaniem rozwoju gałęzi przemysłu, a w pracy habilitacyjnej – modelowaniem wzrostu gospodarczego, wymiany międzynarodowej i zadłużenia krajów rozwijających się.

W roku akademickim 1977/78 na Uniwersytecie Pensylwańskim, pod kierunkiem laureata nagrody Nobla L.R. Kleina, badał międzynarodowe przepływy kapitałowe i kursy walutowe. Wynikiem tych prac było kilka referatów, napisanych wspólnie z prof. Kleinem, prezentowanych na konferencjach w Polsce, USA i Grecji.

Od 2002 roku bada oddziaływanie więzi społecznych (kapitału społecznego oraz rodzinnego kapitału społecznego) na wzrost gospodarczy. Próbuje wyznaczać optymalne dla wzrostu zróżnicowanie dochodów. Bada wpływ przestępczości i zaufania na wzrost gospodarczy. Interesuje się modelowaniem jakości życia.

Jest współautorem (z P. Baranowskim) ekspertyzy "Ekonomiczna wycena strat ludzkich poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej" 2019.
Publikacje

J. Sztaudynger opublikował ponad 95 prac naukowych (w tym książki - trzy samodzielne i dwie współautorskie). W swym dorobku ma 26 publikacje w języku angielskim i 4 w języku niemieckim.

Dostępne w formie elektronicznej:

Projekty badawcze

Kierował dziewięcioma projektami centralnymi (w tym dwoma promotorskimi – dla doktorantów) w zakresie ekonometrycznego modelowania międzynarodowych relacji gospodarczych, integracji europejskiej, wzrostu i transformacji gospodarczej, kapitału społecznego.

Staże, konferencje międzynarodowe

Przebywał na stażach w USA (12 miesięcy) i ZSRR (2 miesiące) oraz na kontrakcie w RFN (9 miesięcy).

Prezentował referaty na 40 konferencjach międzynarodowych m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, RFN i Szwecji. Wygłaszał wykłady w instytutach Akademii Nauk w Moskwie i w Nowosybirsku oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie.

Dydaktyka

J. Sztaudynger prowadził zajęcia z ekonometrii, a także wykłady dotyczące: wzrostu gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego i przestępczości), związków wzrostu gospodarczego z dezintegracją rodziny i jakością życia, handlu zagranicznego, prognozowania cen, kursów walutowych i stóp procentowych. Prowadził wykłady z ekonometrii, prognozowania, seminaria magisterskie, a także seminarium doktorskie i konwersatoria na studiach doktoranckich. Wypromował 8 doktorów (dwóch z nich zdobyło nagrody im. Prof. Kuli prof. UŁ dr hab. Paweł Baranowski oraz Komisji Nadzoru Finansowego - dr Marcin Gajewski).

 

Działalność organizacyjna

Od 1997 roku jest współorganizatorem konferencji „Etyka w życiu gospodarczym” oraz sekretarzem naukowym, a następnie członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” wydawanym przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi do 2012 a następnie przez Uniwersytet Łódzki.

Był członkiem Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2016-2018 wchodził w skład Rady Narodowego Centrum Nauki. W latach 2013-2016 roku był członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Łódzkim. Wielu lat działał w NSZZ "Solidarność" UŁ.

Jest (2016 -) członkiem sądu konkursu PTE im. prof. E. Lipińskiego.

Inne

Za pracę habilitacyjną i doktorską uzyskał nagrody Ministra, a za książkę Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im prof. E. Lipińskiego (2004).

W rankingu "Gazety Bankowej" (2011) najczęściej cytowanych ekonomistów polskich był na 18 miejscu (najwyżej z ekonomistów ośrodka łódzkiego).
 

Rodzina

Jest synem fraszkopisarza i poety Jana Sztaudyngera. Matka Zofia organizowała działalność literacką i wydawniczą ojca. Ojciec w okresie II Wojny Światowej zajmował się tajnym nauczaniem.

Żona Filomena jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Pracowała jako projektant przemysłowy. Dwaj synowie, Jan i Marcin, ukończyli studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Są zatrudnieni w instytucjach samorządowych i finansowych w Łodzi. Ma sześcioro wnuków: Antoniego, Tymona,  Jana, Franciszka,  Hannę i Jakuba.

Galeria: