prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger

Contact datails

Konsultacje: 

godz. 17-18.30 wtorki 4, 11, 18 czerwca oraz 9 lipca

Pokój: 

D 112

Telefon: 

42 635 50 24

Email: 

Jan Jacek Sztaudynger urodził się w 1946 roku w Łodzi. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące, a w 1970 roku został pierwszym absolwentem Kierunku Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 1970 roku pracuje w Instytucie Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego (po podziale IEiS w 2008 roku w Instytucie Ekonometrii), w Katedrze Ekonometrii. W latach 1996 - 2012 roku pracował w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

 W 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał J. Sztaudyngerowi tytuł profesora.

Badania

Jego badania i prace można zaliczyć do ekonometrii stosowanej.

W pracy doktorskiej zajmował się modelowaniem i prognozowaniem rozwoju gałęzi przemysłu, a w pracy habilitacyjnej – modelowaniem wzrostu gospodarczego, wymiany międzynarodowej i zadłużenia krajów rozwijających się.

W roku akademickim 1977/78 na Uniwersytecie Pensylwańskim, pod kierunkiem laureata nagrody Nobla L.R. Kleina, badał międzynarodowe przepływy kapitałowe i kursy walutowe. Wynikiem tych prac było kilka referatów, napisanych wspólnie z prof. Kleinem, prezentowanych na konferencjach w Polsce, USA i Grecji.

Od 2002 roku bada oddziaływanie więzi społecznych (kapitału społecznego oraz rodzinnego kapitału społecznego) na wzrost gospodarczy. Próbuje wyznaczać optymalne dla wzrostu zróżnicowanie dochodów. Bada wpływ przestępczości i zaufania na wzrost gospodarczy. Interesuje się modelowaniem jakości życia.

Publikacje

J. Sztaudynger opublikował ponad 90 prac naukowych (w tym książki - trzy samodzielne i dwie współautorskie). W swym dorobku ma 22 publikacje w języku angielskim i 4 w języku niemieckim.

Dostępne w formie elektronicznej:

Projekty badawcze

Kierował dziewięcioma projektami centralnymi (w tym dwoma promotorskimi – dla doktorantów) w zakresie ekonometrycznego modelowania międzynarodowych relacji gospodarczych, integracji europejskiej, wzrostu i transformacji gospodarczej, kapitału społecznego.

Staże, konferencje międzynarodowe

Przebywał na stażach w USA (12 miesięcy) i ZSRR (2 miesiące) oraz na kontrakcie w RFN (9 miesięcy).

Prezentował referaty na 40 konferencjach międzynarodowych m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, RFN i Szwecji. Wygłaszał wykłady w instytutach Akademii Nauk w Moskwie i w Nowosybirsku oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie.

Dydaktyka

J. Sztaudynger prowadził zajęcia z ekonometrii, a także wykłady dotyczące: wzrostu gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem kapitału społecznego i przestępczości), związków wzrostu gospodarczego z dezintegracją rodziny i jakością życia, handlu zagranicznego, prognozowania cen, kursów walutowych i stóp procentowych. Prowadzi wykłady z ekonometrii, prognozowania, seminaria magisterskie, a także seminarium doktorskie i konwersatoria na studiach doktoranckich. Wypromował  110 magistrów (trzy prace nagrodzone w konkursach NBP, PTE, PFRON) i sześciu doktorów (dwóch z nich zdobyło nagrody im. Prof. Kuli oraz Komisji Nadzoru Finansowego)

Propozycje tematyki seminarium magisterskiego:

Informatyka i Ekonometria, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość

  1. Modelowanie współzależności  wzrostu gospodarczego i jakości życia.
  2. Wzrost gospodarczy a rodzinny kapitał społeczny: małżeństwa, rozwody, dzietność, wielkość rodziny.
  3. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny: przestępczość, zróżnicowanie dochodów, bezrobocie.
  4. Wzrost gospodarczy a integracja europejska, konwergencja, inflacja.
  5. Modele zatrudnienia i bezrobocia.
  6. Prognozy gospodarcze w warunkach integracji europejskiej.
  7. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych   (kursy walutowe, eksport, import).

 Wskazówki do pracy magisterskiej:

http://www.katek.uni.lodz.pl/sites/default/files/sites/default/files/seminaria/WSKAZOWKI_do%20pracy%20magisterskiej_2017.pdf

Działalność organizacyjna

Od 1997 roku jest współorganizatorem konferencji „Etyka w życiu gospodarczym” oraz sekretarzem naukowym, a następnie członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” wydawanym przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi do 2012 a następnie przez Uniwersytet Łódzki.

Był członkiem Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2016-2018 roku był członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. W latach 2013-2016 roku był członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Łódzkim. Od wielu lat działa w NSZZ "Solidarność" UŁ.

Jest (2016 -) członkiem sądu konkursu PTE im. prof. E. Lipińskiego.

Inne

Za pracę habilitacyjną i doktorską uzyskał nagrody Ministra, a za książkę Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im prof. E. Lipińskiego (2004).

W rankingu "Gazety Bankowej" (2011) najczęściej cytowanych ekonomistów polskich znajduje się na 18 miejscu (najwyżej z ekonomistów ośrodka łódzkiego).
http://www.ue.poznan.pl/att/AKTUALNOSCI/WYDARZENIA/2011/gb0001.pdf

 

Rodzina

Jest synem fraszkopisarza i poety Jana Sztaudyngera. Matka Zofia organizowała działalność literacką i wydawniczą ojca. Ojciec w okresie II Wojny Światowej zajmował się tajnym nauczaniem.

Żona Filomena jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Pracowała jako projektant przemysłowy. Dwaj synowie, Jan i Marcin, ukończyli studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Są zatrudnieni w instytucjach samorządowych i finansowych w Łodzi. Ma sześcioro wnuków: Antoniego, Tymona,  Jana, Franciszka,  Hannę i Jakuba.

Galeria: