dr Magdalena Ulrichs

Contact datails

Konsultacje: 

środa, 13:15-14:45 (pok. F215 lub MSTeams, kod zespołu mjfpw50))

Pokój: 

F215

Telefon: 

42-635-53-19

Email: 

Zainteresowania/Badania
Makroekonometria, rynki finansowe, polityka monetarna, kursy walutowe, ceny, analizy społeczno-gospodarcze
Ekonometryczne modele strukturalne, symulacje, optymalne sterowanie, modele klasy VAR/VECM, kointegracja
Prognozowanie, analiza szeregów czasowych, metody filtracji danych

Publikacje

 • Mądra-Sawicka, M., Ulrichs, M. (2020). Dividend payment policy across food industry companies–the case of European economies. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64(4), 146-159.
 • Gosińska E., Ulrichs M. (2020), Sektorowe funkcje produkcji - wnioski z modeli panelowych dla Polski, Gospodarka Narodowa, nr 2, s.71-94.
 • Franc-Dąbrowska, J., Mądra-Sawicka, M., and Ulrichs, M. (2019). Determinants of dividend payout decisions–the case of publicly quoted food industry enterprises operating in emerging markets. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-22.
 • Garus-Pakowska, A., Ulrichs, M., and Gaszyńska, E. (2018). Circumstances and Structure of Occupational Sharp Injuries among Healthcare Workers of a Selected Hospital in Central Poland. International journal of environmental research and public health, 15(8), 1722.
 • Ulrichs, M. (2018). Identification of financial and macroeconomic shocks in a VAR model of the Polish economy. The stability analysis. Economics and Business Review, 4(1), 29–43
 • Garus-Pakowska, A., Szatko, F., and Ulrichs, M. (2017). Work-related accidents and sharp injuries in paramedics—illustrated with an example of a multi-specialist hospital, located in central Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8). https://doi.org/10.3390/ijerph14080901
 • Górajski, M., and Ulrichs, M. (2016). Optymalne wrażliwe na ryzyko strategie polityki pieniężnej dla Polski. Bank i Kredyt, 47, 1–32.
 • Bogusz, D., Górajski, M., and Ulrichs, M. (2015). Sztywna vs. elastyczna strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w modelu optymalnej polityki pieniężnej dla Polski. Przegląd Statystyczny, LXII(41), 379–396.
 • Bogusz, D., Górajski, M., and Ulrichs, M. (2015). Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzględniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu. Materiały i Studia NBP, 317(317).
 • Ulrichs, M. (2014). Zmiany strukturalne na polskim rynku finansowym a sfera realna gospodarki – analiza empiryczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, 310–319. https://doi.org/10.15611/pn.2015.381.33
 • Błażej, M., Jędrych, J., and Ulrichs, M. (2014). Zegar koniunktury oraz zagregowane wskaźniki wyprzedzające koniunktury w statystyce oficjalnej. Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach 2012-2015, 2011–2014.
 • Ulrichs, M., and Błażej, M. (2014). Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych do badania koniunktury gospodarczej. Wiadomości Statystyczne, 9, 57–74.
 • Milo, W., Bogusz, D., Górajski, M., and Ulrichs, M. (2013). Notes on Some Optimal Monetary Policy Rules: the Case of Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Financial Markets and Macroprudential Policy, 295, 59–77.
 • Ulrichs, M. (2013). Analiza wyprzedzających i jednoczesnych wskaźników. Prace I Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 91, 169–204.
 • Ulrichs, M. (2013). Wpływ zmian płynności sektora bankowego na sferę realną gospodarki polskiej. Wiadomości Statystyczne, 10, 20–30.
 • Arendt, Ł., and Ulrichs, M. (Eds.). (2012). Best Practices in Forecasting Labour Demand in Europe. Warsaw: IPSIS.
 • Arendt, Ł., and Ulrichs, M. (Eds.). (2012). Dobre praktyki prognozowania popytu na prace w Europie. Warszawa: IPSIS.
 • Ulrichs, M. (2010). Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy - ujęcie empiryczne. In Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy (pp. 151–194). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ulrichs, M. (2010). Some Notes on Causality Relations between Financial Development and Growth among the Visegrad Group. Quantitative Mathods in Economics, (Multiple Criteria Decision Making XV), 233–245.
 • Rutkowska, M. (2009). Zastosowanie metod optymalnego sterowania do oceny polityki antyinflacyjnej NBP. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna W Katowicach, (Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007), 381–390.
 • Milo, W., and Rutkowska, M. (2007). Notes on Forecasting Equilibrium Interest Rates – Commercial Credit Market. In W. Milo, P. Wdowiński, and G. Szafrański (Eds.), Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making) (pp. 9–23). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Milo, W., and Rutkowska, M. (2006). Notes on Forecasting Real Equilibrium Exchange Rates of PLN against USD. In W. Milo and P. Wdowiński (Eds.), Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making (pp. 143–154). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rublíková, E., and Rutkowska, M. (2006). Determinants of Exchange Rate of Slovak Crown against Polish Zloty. In W. Milo and P. Wdowiński (Eds.), Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making (pp. 173–185). Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Milo, W., Rutkowska, M., and Materka, R. (2006). Pomiar płynności rynku akcji na przykładzie GPW w Polsce. In W. Ronka-Chmielowiec and K. Jajuga (Eds.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek (pp. 330–337). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Rublikova, E., and Rutkowska, M. (2006). Estimating Cyclical Component in CPI of Slovakia and Poland. In W. Ronka-Chmielowiec and K. Jajuga (Eds.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek (pp. 438–445). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Rublíková, E., and Rutkowska, M. (2005). Determinants of Exchange Rates for Slovakia, the Czech Republic and Poland. In ECON ’05 /Selected Research Papers/ (pp. 308–315). Technical University of Ostrava, Faculty of Economics.
 • Milo, W., and Rutkowska, M. (2005). Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN against USD. Issues in Modelling, Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. Folia Oeconomica, 192, 145–156.
 • Rutkowska, M. (2004). Prognozowanie wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Wiadomości Statystyczne, 7, 22–28.
 • Gajewski, M., and Rutkowska, M. (2003). Dylematy podatku dochodowego od osób fizycznych. In Etyka w życiu gospodarczym Annales 2003. Łódź: SWSEiZ.
 • Milo, W., Kozera, Z., Górniak, A., Rutkowska, M., and Sieradzka, A. (2003). Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych. Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 166.
   

Projekty badawcze

 • 2006 – 2009 – udział w projekcie nr  N 111 017 31/2047, Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy, projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011 – 2013 – projekt nr  5294/B/H03/2011/40, Ekonometryczna analiza wpływu zmian strukturalnych oraz oczekiwań na polskim rynku finansowym na sferę realną gospodarki
 • 2014 - zespołowy projekt badawczy Narodowego Banku Polskiego „Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzględniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu”