Projekt badawczy "Optymalne strategie reklamowe w modelach renomy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem segmentacji rynku"

Jest to projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 2, umowa nr UMO-2011/03/D/HS4/04269. Został zrealizowany w Katedrze Ekonometrii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przez:

kierownik projektu: dr Dominika Bogusz

wykonawca: dr Mariusz Górajski

Najważniejsze osiągnięcia:

Osiągnięcia w dziedzinie nauk ekonomicznych i matematycznych:

 1. Sformułowanie dynamicznego modelu opisującego renomę produktu zależną od strategii marketingowych i rekomendacji konsumenckich oraz uwzględniającego nowy sposób segmentacji ze względu na doświadczenia w użytkowaniu produktu.
 2. Wyznaczenie optymalnych strategii marketingowy ze względu na różne kryteria:
  1. maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa ze skończonym i losowym horyzontem decyzyjnym,
  2. minimalizacji czasu i kosztów marketingowych do osiągnięcia pożądanego poziomu renomy produktu.
 3. Udowodnienie warunków koniecznych i dostatecznych istnienia optymalnych strategii marketingowych przy różnych kryteriach.
 4. Zbudowanie procedur numerycznych do wyznaczania optymalnych rozwiązań umożliwiających analizę jakościową i ilościową otrzymanych wyników. Procedury te mogą stanowić efektywne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji marketingowych.
 5. Sformułowanie wniosków ekonomicznych dotyczących optymalnych strategii marketingowych oraz rekomendacje dla praktyków biznesowych.

Osiągnięcia praktyczne:

 1. D. Bogusz i M Górajski. Optimal double control problem for a pde model of goodwill dynamics. arXiv preprint arXiv:1411.0880, 2014.
 2. D. Bogusz i M Górajski. Wpływ elastyczności wizerunkowej popytu na kształt optymalnych strategii reklamowych w modelu renomy firmy, Rozdział w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Rozważania ogólne. Modele, s.156-170. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014.
 3. D. Bogusz i M. Górajski. The influence of consumer recommendatins on advertising strategies in a non-linear optimal goodwill model with market segmentation. Mathematical Economics, 11(18):521, 2015.
 4. D. Bogusz i M. Górajski. The effects of technological shocks on an optimal goodwill model with a random product life cycle. wysłane do czasopisma, 2016.
 5. D. Bogusz i M. Górajski. How loyalty programs eects goodwill? optimal control approach? wysłane do czasopisma, 2016.
 6. D. Bogusz i M. Górajski. How usage experience and WOM affect the spending allocation between offensive and defensive marketing? wysłane do czasopisma, 2016.
 7. M. Górajski. Necessary optimality conditions for free horizon age-structured control systems. wysłane do czasopisma, 2016.