Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w ostatnich 5 latach przez pracowników Katedry Ekonometrii.

Tytuł projektu (kierownik) rok ukończenia

Ekonometryczne modelowanie procesów integracji z Unią Europejską (prof. J.J. Sztaudynger) - KBN

2005
Wielorównaniowe, ekonometryczne modele rozwoju gospodarczego a kapitał społeczny, zróżnicowanie dochodów, zaufanie, przestępczość i bezrobocie (prof. J.J. Sztaudynger) - MNiSW 2009
Warunki stabilności wybranych modeli wzrostu 
gospodarczego – grant promotorski M. Malaczewskiego (prof. W. Milo) - KBN 2008
Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego – grant promotorski P. Baranowskiego (prof. J.J. Sztaudynger) - KBN 2007
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy – grant promotorski P. Kumora (prof. J.J. Sztaudynger) - MNiSW 2010
Rynki inwestycyjne a dynamika wzrostu gospodarki (prof. W. Milo) - KBN 2006
Stabilność rynków kapitału a wzrost gospodarczy (prof. W. Milo) - MNiSW 2009
Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Ekonometryczna analiza krótko- i długookresowych mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce (P. Wdowiński) - MNiSW 2008
Ekonometryczna analiza wpływu zmian strukturalnych oraz oczekiwań na polskim rynku finansowym na sferę realną gospodarki, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (M.Ulrichs) 2013
Optymalne strategie reklamowe w modelach renomy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem segmentacji rynku (D.Bogusz, M. Górajski - NCN) 2015
Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy (M. Malaczewski – KBN) 2013

Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce przy pomocy modeli z endogeniczną częstotliwością zmiany cen (P. Baranowski, M. Górajski, M. Malaczewski, G. Szafrański, E.  Gałecka-Burdziak - MNiSW)

2012
Odporność sektora finansowego w Polsce na szoki zewnętrzne po wstąpieniu do Strefy EU (Z. Wośko - MNiSW) 2012