dr Szymon Wójcik

Contact datails

Konsultacje: 

Poniedziałki, w godz. 13:15-14:45 (MS Teams)

Pokój: 

F214

Telefon: 

+ 48 42 6355303

Email: 

Wykształcenie:

 • 2014 - 2020 - studia doktoranckie ekonomii - uzyskany stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów.
  Temat rozprawy doktorskiej: Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi. Promotor: dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ. Promotor pomocniczy: dr Bartosz Bartosiewicz (Wydział Nauk Geograficznych UŁ).
 • 2012 - 2014 - Analityka Gospodarcza - uzyskany tytuł magistra. Temat pracy magisterskiej: Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modeli DSGE. Promotor: dr Paweł Baranowski.
 • 2009 - 2012 - Informatyka i Ekonometria, spec. Metody Analityki Gospodarczej - uzyskany tytuł licencjata. Temat pracy licencjackiej: Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli wektorowej autoregresji. Promotor: dr Paweł Baranowski.

Zainteresowania naukowe:

mikroekonometria stosowana, analiza zachowań transportowych, modelowanie wyborów dyskretnych

Publikacje:

 • Wójcik S. (2015) Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej, „Wiadomości Statystyczne”, Vol. 60, No. 1, s. 28-41.
 • Wójcik S. (2016) Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modeli DSGE dla gospodarki polskiej, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Oeconomica”, Vol. 4, No. 324, s. 67-87, DOI: 10.18778/0208-6018.324.05.
 • Baranowski P., Gądek A., Stelmasiak D., Wójcik S. (2016) Wyjechać czy zostać? Determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z Polski, „Gospodarka Narodowa”, Vol. 284, Issue 4, s. 69-89, DOI: 10.33119/GN/100774.
 • Wójcik S. (2017) Private or Public Transport? The Determinants of Travel Behaviour in Post-industrial City – the Case of Łódź, "REAL CORP 2017 - Panta Rhei - A World in Constant Motion – Proceedings of 22nd International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society", pp. 723-728, Wiedeń, ISSN 2521-3938.
 • Baranowski P., Komor M., Wójcik S. (2017) Whose feedback matters? Empirical evidence from online auctions, "Applied Economics Letters", Vol. 25, Issue 17, p. 1226-1229, DOI: 10.1080/13504851.2017.1412070.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2017) Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia", No. 5, Vol. 51, s. 69-78, DOI: 10.17951/h.2017.51.5.69.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2017) Statistical properties of rates of return of the companies listed on Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015, "Ekonometria", No. 3, Vol. 57, s. 88-100, DOI: 10.15611/ekt.2017.3.07.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2018) Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets – a Comparative Study, "Contemporary Economics", No. 1, Vol. 12, s. 5-16, DOI: 10.5709/ce.1897-9254.248.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2018) Ryzyko akcji notowanych na GPW.
  Parametr beta i jego zastosowanie
  , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-01-19956-2.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S. (2018) Wpływ zmiany indeksu na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20, "Problemy Zarządzania - Management Issues", Vol. 16, No. 3(76), pp. 11-23, DOI: 10.7172/1644-9584.76.1.
 • Wójcik S. (2019) The determinants of transport mode choice – the case of Łódź, Poland, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", No. 44, pp. 93-101, DOI: 10.2478/bog-2019-0018.
 • Wójcik S. (2020) Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISBN: 978-83-8220-026-3.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6796-5734

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Szymon_Wojcik2

 

Aktywność konferencyjna:

 • „V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Matematyka i informatykana usługach ekonomii” – Poznań, 2015.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Gospodarka i społeczeństwo” – Łódź, 2015.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Forecasting financial markets and economic decision-making – FindEcon 2016” – Łódź, 2016.
 • „IV International scientific conference - Spatial econometrics and regional economic analysis” – Łódź, 2016.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „4th Polish Stata Users Group Meeting” – Warszawa, 2016.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „XVIII Warsztaty Doktorskie” – Uniejów, 2017.
 • „11th International Conference – Man-City-Nature” – Toruń, 2017.
 • „REALCORP 2017 22nd International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society” – Wiedeń, 2017.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „TranSopot 2018” – Sopot, 2018.
 • „5th International Scientific Conference – Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis” – Łódź, 2018.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „TranSopot 2019” – Sopot, 2019.
 • „IV Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji” – Łódź, 2019.
 • „REALCORP 2020 25th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society” – Akwizgran (Niemcy), 2020.
 • „V Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji” – Kraków, 2020.

Projekty naukowe:

 • Stypendysta-doktorant w projekcie NCN – OPUS 10 pt. Dynamika gospodarcza regionów i efekty polityki pieniężnej, kierownik: dr Paweł Gajewski (Katedra Makroekonomii UŁ).
 • Wykonawca w projekcie NCN – OPUS 6 pt. Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy, kierownik: dr Katarzyna Skorupińska (Katedra Ekonomii Instytucjonalnej UŁ).
 • Kierownik projektu badań własnych młodych naukowców pt. Zachowania transportowe mieszkańców Łodzi i ich determinanty – ujęcie ilościowe, 2017.
 • Kierownik projektu badań własnych młodych naukowców pt. Zastosowanie metod uczenia maszynowego w prognozowaniu zachowań transportowych mieszkańców Łodzi, 2020.

Projekty dydaktyczne:

 • Wykonawca w projekcie NCBiR - POWER pt. Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia, 2019.

Nagrody i wyróżnienia:

 • III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych obronioną w roku 2013/2014, organizator PTE o/Łódź,
 • II miejsce w konkursie na najlepszy poster naukowy zaprezentowany na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” (Poznań 2015),
 • II miejsce w konkursie na najlepszy referat naukowy wygłoszony podczas VI Kongresu Rynku Kapitałowego (Warszawa 2017) - wraz z W. Dębskim i E. Feder-Sempach,
 • Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego stopnia pierwszego za książkę Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie - wraz z W. Dębskim i E. Feder-Sempach (2019),
 • Nagroda w VII edycji konkursu "Ekologiczny magister i doktor" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla najlepszych rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska (2020).

Ekspertyzy i opracowania dla praktyki:

 • Bartosiewicz B., Nowicki P., Wójcik S. (2018) Określenie własnego potencjału dla skutecznej realizacji planu zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (opracowanie wykonane na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach projektu pn. Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym).

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie „Train-the-trainer course” w ramach projektu pt. Organizacja i przeprowadzenie trzytygodniowych kursów wyjazdowych dla 500 doktorantów i młodych naukowców z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką pn. TransFormation.doc, realizowanym przez MNiSW – Lund (Szwecja), 2015.
 • Stata Econometrics Winter School 2016 – Porto (Portugalia), 2016.
 • Szkolenie dla nauczycieli Uniwersytetu Łódzkiego z podstaw e-learningu – Łódź, 2016.
 • Podstawy uczenia maszynowego w języku Python – Warszawa, 2017.
 • Modelling the spatial heterogeneity and the cross-section dependence in panels - prof. Yongcheol Shin - Łódź, 2019.
 • Eastern European Machine Learning Summer School - Kraków (on-line), 2020.
 • Multilevel Modeling of Categorical Outcomes - prof. Donald Hedeker, Chicago (USA) (on-line), 2021.

Recenzje w czasopismach

 • Argumenta Oeconomica Cracoviensia
 • Space, Society, Economy

Prowadzone przedmioty:

Mikroekonometria/Microeconometrics, Ekonometria, Prognozowanie i symulacje, Wybór portfela inwestycyjnego, Modern Monetary Policy, Quantitative Methods for Sustainable Development, Big Data & Business Decisions, Zarządzanie danymi, analiza danych i przewidywanie, Metody pozyskiwania danych