dr Maciej Malaczewski

Contact datails

Office hour: 

Tuesday, 15:15 - 16:45

Room: 

B106

Phone: 

48 42 6355526

Email: 

Education:

 • 2004 - 2008 Ph. D. in Economics (field: econometrics), thesis: ”Stability of economic growth models”, 12 Nov. 2008, Supervisor: Prof. dr hab. Władysław Milo, Jury: Prof. dr hab. Emil Panek, Prof. dr hab, Bogdan Suchecki.
 • 2006 - 2009 Theoretical Physics
 • 2002 - 2006 M.A. in Theoretical Mathematics
 • 1999 - 2004 M.A. in Econometrics and Statistics & Demography

Reasearch projects:

 • 2010 - 2012 -  KBN no. N N111 209439 pt. ”Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce przy uzyciu modeli z endogeniczną czestotliwością zmiany cen”, head of the project: dr Paweł Baranowski
 • 2010 - 2013 - KBN no. N N112 553138 pt. ”Zużycie zasobów naturalnych, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy”, head of the project: dr Maciej Malaczewski
 • 2006 - 2009 -  KBN numer N111 017 31/2047 pt. ”Stabilność rynków kapitału a wzrost gospodarczy”, head of the project: Prof. dr hab. Władysław Milo
 • 2007 - 2008 - KBN numer N 111 3962 33 pt. ”Warunki stabilności wybranych modeli wzrostu gospodarczego”, head of the project: Prof. dr hab. Władysław Milo
 • 2003 - 2006 - KBN numer 2H02B02523 pt. ”Rynki inwestycyjne a dynamika wzrostu gospodarki”, head of the project: Prof. dr hab. Władysław Milo

Publications:
Monographs

 • M. Malaczewski, "Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2013.
 • P. Baranowski, E. Gałecka-Burdziak, M. Górajski, M. Malaczewski, G. Szafrański, "Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski", Państwowe Wydawnictwa Naukowe/Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2013.
 • W. Milo, M. Malaczewski, G. Szafrański, M. Ulrichs, Z. Wośko, ”Stabilność rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy”, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 2010.
 • W. Milo, G. Szafrański, Z.Wośko, M. Malaczewski, ”Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2006.

PhD Thesis

 • M. Malaczewski, ”Stabilność modeli wzrostu gospodarczego”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.

Papers

 • P. Baranowski, M. Górajski, M. Malaczewski, G. Szafrański, "Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen", Ekonomista, nr 1, s. 45 - 65, 2014.
 • M. Malaczewski, "Endogenous Technological Progress and Economic Growth in a Model with Natural Resources", Quantitative Methods in Economics, Vol. XIV, No.2, pp. 70 - 77, 2013.
 • P. Baranowski, M. Górajski, M. Malaczewski, "Nowokeynesistowska krzywa Phillipsa ze schematem cenotwórczym Calvo", Ekonomia 1(22), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013.
 • M. Malaczewski, "Zużycie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska a postęp techniczny i wzrost gospodarczy", w: W. Jurek (red.), "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy teorii", Zeszyty naukowe, WUE, Poznań, 2013.
 • M. Malaczewski, "Postęp techniczny, zużycie zasobów naturalnych a energochłonność akumulacji kapitału i wzrost gospdarczy", w: W. Kasperkiewicz, K. Madaj (red.), "Wzrost gospodarczy, rynek pracy, innowacyjność gospodarki", WUŁ, Łódź, 2012.
 • M. Malaczewski, "Wzrost gospodarczy i zasoby naturalne w gospodarce z endogenicznym postępem technicznym", "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/8, Sopot, 2011.
 • M. Malaczewski, "Rola postępu technicznego w relacji między zasobami naturalnymi a wzrostem gospodarczym", w: E. Panek (red.), "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy teorii", Zeszyty naukowe, WUE, Poznań, 2011.
 • M. Malaczewski, "Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy", w: E. Panek (red.), "Wzrost gospodarczy. Teoria i rzeczywistość", Zeszyty naukowe, WUE, Poznań, 2011.
 • M. Malaczewski, ”Analiza szeregów czasowych a specyfika zjawisk ekonomicznych”, XII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków: Rachunek Prawdopodobienstwa i Statystyka, KMS UJ, Kraków, 2010.
 • M. Malaczewski, "Neoklasyczny wzrost gospodarczy a pułapki ubóstwa", Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach, AE Katowice 2009.
 • M. Malaczewski, ”Symulacje ruchu punktów stacjonarnych modeli wzrostu egzogenicznego”, Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach, AE Katowice 2009.
 • D. Bogusz, M. Malaczewski, A. Zglinska-Pietrzak, ”Wpływ czynnika koniunkturalnego na zmiany reżimu rynkowego”, Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach, AE Katowice 2009.
 • M. Malaczewski, ”Symulacje modeli rózniczkowo-róznicowych na przykładzie modelu Goodwina”, Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach, AE Katowice 2008.
 • M. Malaczewski, ”Dylematy etyczne młodych pracowników nauki”, Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, Nauka-Etyka-Wiara 2007, ChFPN, Warszawa.
 • M. Malaczewski, ”Ekonomiczne zastosowania teorii grafów”, X Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków: Kombinatoryka, KMS UJ, Kraków, 2007.
 • M. Malaczewski, ”O topologicznych metodach w poszukiwaniu punktu stałego pewnego ekonomicznego układu dynamicznego”, IX Miedzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków: Topologia, KMS UJ, Kraków, 2006.
 • W. Milo, M. Malaczewski, ”Stability of Equilibrium Point in the Case of Solow’s Model”, w: Dynamic Econometric Models, Vol. 7, Nicolaus Copernicus University, Torun, 2006.
 • M. Malaczewski, ”Stabilnosc w procesach ekonomicznych”, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 193, 2005.
 • W. Milo, M. Malaczewski, ”Czy dynamikę IS - LM - PC potwierdzają kwartalne dane o polskiej gospodarce?”, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 193, 2005.
 • W. Milo, M. Malaczewski, ”Stabilność punktu równowagi modelu Solowa”, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Torun 2005.
 • W. Milo, A. Leszczyk, M. Malaczewski, ”Empiryczna stabilnosc modelu wzrostu Solowa”, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 193, 2005.
 • M. Malaczewski, ”Problemy modelowania ekonomicznego - zagadnienie stabilnosci rozwiazan”, VII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków: Matematyka Stosowana, KMS UJ, Kraków, 2004.
 • W. Milo, M. Malaczewski, ”Efektywnosc rynku akcji w Polsce”, Zeszyt Naukowy WSFiI, nr 3 - Łódz 2003.

Theses supervised:

MA:

 

 • Piotr Czembrowski, "Czy klątwa nadal ciąży? Wpływ zasobów naturalnych na wzrost gospodarczy na świecie w latach 1996-2010", Jan. 2014
 • Paulina Szemiel, "Weryfikacja hipotezy o środowiskowej krzywej Kuznetsa", Jan. 2014
 • Monika Łazarek, "Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce w latach 2005- 2012", Jan. 2014
 • Sławomir Jabłoński, "Wolność gospodarcza a wzrost gospodarczy", Jan. 2014
 • Agata Partyczyńska, "Ekonometryczna analiza systemu opieki zdrowotnej w województwach w Polsce w latach 1999-2011", Dec. 2013
 • Marcin Pluskota, "Biurokracja a wzrost gospodarczy", Oct. 2013
 • Ewa Libera, "Korupcja a wzrost gospodarczy", Jul. 2013
 • Grzegorz Maślak, "Analiza zmian inflacji pod wpływem zmian struktury wydatków rządowych", Feb. 2013
 • Joanna Milska, "Kapitał ludzki a dynamika rozwoju gospodarczego", Jan. 2013
 • Anna Maria Kaźmierska, "Modelowanie cen nieodnawialnych zasobów naturalnych", Jan. 2013
 • Kalina Paszyńska, "Decyzje gospodarstw domowych w zakresie dzietności – analiza natężenia urodzeń", Jan. 2012
 • Mariusz Kałużny, "Ocena efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej", Sep. 2011.

BA:

 • Jakub Krysicki, "Szacowanie funkcji popytu na bilety na mecze siatkarskiej drużyny Jastrzębskiego Węgla w rozgrywkach Plus Ligi", Feb. 2014
 • Wenancjusz Przybyłowski, "Ocena wiarygodności dostawcy w procesach logistycznych oraz zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie projektów korporacji Siemens", Jan. 2014
 • Piotr Rabiega, "Modelowanie Środowiskowej Krzywej Kuznetsa", Jan. 2014
 • Artur Kowalski, "Analiza czynników wpływających na zyski filmu podczas weekendu otwarcia", Jul. 2013.
 • Maciej Leszczyński, "Analiza czynników wpływających na liczbę widzów na meczach Realu Madryt u siebie w latach 2010–2013", Jul. 2013.
 • Daria Włodarczyk, "Ekonometryczna analiza determinant liczby rozwodów", Jul. 2013.
 • Ewa Czechowska, "Modelowanie kursu walutowego EUR/USD za pomocą modeli GARCH", Jul. 2013.
 • Edyta Wasilewska, "Wpływ jakości życia na przestępczość", Jul. 2013.
 • Anna Antczak, "Analiza czynników ekonomicznych i społecznych warunkujących stopień zagrożenia ubóstwem w Polsce", Jul. 2013.
 • Katarzyna Drzazga, "Aplikacja modelu Blacka Scholes’a do wyceny opcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie", Jan. 2013.
 • Sławomir Peszt, "Konwergencja w krajach OECD", Nov. 2012
 • Magdalena Błaszczyk, "Metody ilościowe w ocenie wiarygodności kredytowej kredytobiorców", Oct. 2012
 • Jolanta Łaszczak, "Ekonomiczne aspekty determinujące migracje międzywojewódzkie w Polsce", Sep. 2012
 • Klaudia Wiertelak, "Czynniki zachęcające turystów do podróżowania po krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2010", Sep. 2012
 • Łukasz Charuba, "Teoria perspektywy w eksperymencie Kahnemana i Tversky'ego.", Jun. 2012
 • Katarzyna Laszuk, "Socjoekonomiczne czynniki wpływające na stan zdrowia w latach 2002 – 2010 w Polsce", Jun. 2012
 • Małgorzata Rakowska, "Prognozowanie liczby połączeń przychodzących pod wpływem kampanii reklamowych na przykładzie mBanku", Jun. 2012
 • Norbert Sawicki, "Wybór optymalnej częstotliwości rekonstrukcji portfela inwestycyjnego. Analiza na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.", Jun. 2012
 • Paulina Żądlak, "Czynniki wpływające na dzietność kobiet", Jun. 2012
 • Angelina Kuna, "Czynniki wpływające na liczbę rozwodów", Sep. 2011
 • Rafał Szałkowski, "Etiologia przestępczości – ujęcie ekonometryczne i ekonomiczne", Sep. 2011 (patrz tutaj)
 • Małgorzata Pernak, "Systemy emerytalne w wybranych państwach Unii Europejskiej - symulacje wysokości emerytur", Sep. 2011
 • Jan Poreda, "Czynniki wpływające na liczbę zdobywanych medali na letnich Igrzyskach Olimpijskich", Sep. 2011
 • Katarzyna Hetmańczuk, "Czynniki ekonomiczne wpływające na przestępczość nieletnich w Polsce w latach 2001 - 2008", Jul. 2011
 • Damian Mowczan, "Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy – ujęcie regionalne.", Jun. 2011
 • Justyna Owczarek, "Kapitał społeczny wyrażony wolontariatem a wzrost gospodarczy", Jun. 2011
 • Sławomir Jabłoński, "Szacowanie funkcji popytu na bilety na mecze piłki nożnej w Polsce", Jun. 2011 (patrz tutaj)
 • Marcin Pluskota, "Wzrost gospodarczy a demokracja i wolności gospodarcze", Jun. 2011 (patrz tutaj)
 • Witold Kulawiecki, "Czynniki wpływające na ocenę filmu", Jun.2011 (patrz tutaj)
 • Ewa Libera, "Czynniki ekonomiczne w analizie zjawiska migracji Polaków na obszarze Europy", Jun. 2011
 • Agata Partyczyńska, "Ekonomiczne aspekty epidemii otyłości. Analiza zjawiska w oparciu o dane przekrojowe z lat 2002-2008", Jun. 2011 (patrz tutaj)
 • Joanna Kowalczyk, "Czynniki wpływające na dzietność kobiet", Jun. 2011
 • Magdalena Lus, "Przeciętne trwanie życia w momencie narodzin", Jun. 2011
 • Marta Wojtacka, "Czynniki ekonomiczne w analizie zjawiska samobójstw", Jun. 2010
 • Marcin Richter, "Modelowanie rynku złota", Jun. 2010
 • Joanna Ścibór, "Percepcja korupcji a wzrost gospodarczy", Jun. 2010
 • Dominika Molenda, "Zasoby naturalne a wzrost gospodarczy - zjawisko Choroby Holenderskiej", Jun. 2010

Teaching:

Linear Algebra, Mathematics, Econometrics, Forecasting and Simulation, Financial Mathematics, Mathematical modelling in Economics, Economic Growth - basic problems and models, 

Miscellanea:

 • Opiekun studiów II stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza - 2011/2012, 2012/2013
 • Opiekun Naukowy w projekcie "Analityka Gospodarcza - studia z przyszłością" - 2011 - 2015
 • Członek Rady Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego, kadencja 2012 - 2016
 • Wykładowca na XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki - kwiecień 2013
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Modelowania Matematycznego w Ekonomii ”Equilibrium”
 • Sep. 2010 - I miejsce w konkursie na najlepszy poster (wspólnie z Pauliną Malaczewską), XIII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków ”Logika”
 • Jun. - Jul. 2010 - Udział w Macroeconomics Barcelona Summer School, kurs ”Fiscal Policy”, Barcelona, wykładowca: Fabio Canova
 • 2009  - Stypendysta programu ”Start” Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej
 • Jun. - Jul. 2008 - Udział w Macroeconomics Barcelona Summer School, kurs ”Economic Growth I”, Barcelona, wykładowca: Xavier Sala-i-Martin
 • Oct. 2007 - Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za monografię ”Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy”
 • Sep. 2006 - I miejsce w konkursie na najlepszy referat, IX Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków ”Topologia”

Fields of interest:
Economic growth theory, natural resource economics, environmental economics, demometrics, sociometrics, mathematical modelling in economics, dynamical systems, DSGE

Hobby:

Italian cousine, handball, american football, chess, politics, history, forensics science, movies, epistemology, ethics.