Research projects

Projects carried out in last 5 years.

project title (The Head of the project) year of completion

Ekonometryczne modelowanie procesów integracji z Unią Europejską (prof. J.J. Sztaudynger) - KBN

2005
Wielorównaniowe, ekonometryczne modele rozwoju gospodarczego a kapitał społeczny, zróżnicowanie dochodów, zaufanie, przestępczość i bezrobocie (prof. J.J. Sztaudynger) - MNiSW 2009
Warunki stabilności wybranych modeli wzrostu 
gospodarczego – grant promotorski M. Malaczewskiego (prof. W. Milo) - KBN 2008
Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego – grant promotorski P. Baranowskiego (prof. J.J. Sztaudynger) - KBN 2007
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy – grant promotorski P. Kumora (prof. J.J. Sztaudynger) - MNiSW 2010
Rynki inwestycyjne a dynamika wzrostu gospodarki (prof. W. Milo) - KBN 2006
Stabilność rynków kapitału a wzrost gospodarczy (prof. W. Milo) - MNiSW 2009
Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego. Ekonometryczna analiza krótko- i długookresowych mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce (P. Wdowiński) - MNiSW

2008

 

Econometric analysis of influence of structural changes  and expectations on polish financial markets on the real economy, financed by National Science Centre (M.Ulrichs) 2013
Optimal advertising strategies in goodwill models with market segmentation (D.Bogusz, M. Górajski - National Science Center) 2015
Natural Resources, Technological Progress and Long-Run Economic Growth (M. Malaczewski – KBN)  
Modelling and forecasting inflation in Poland under state dependent pricing (P. Baranowski, M. Górajski, M. Malaczewski, G. Szafrański, E.  Gałecka-Burdziak - MNiSW) 2012
Resilience of Polish financial sector to external shocks after joining EU (Z. Wośko - MNiSW) 2012